Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. 3 Maja 1 / 21-040 Świdnik
tel.: 500 348 891

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
ul. 3 Maja 1 / 21-040 Świdnik
tel.: 500 348 891

Powiatowy Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Tor" w Świdniku

Klub jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, których miejscem zamieszkania jest teren Powiatu Świdnickiego. Uczestnikami Klubu są w szczególności osoby oczekujące na przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Stacja Świdnik II" oraz jego byli uczestnicy.

 Celem działalności Klubu jest wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: stwarzanie warunków do podtrzymania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności realizacji zadań życiowych, wsparcie terapeutyczne, rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową, współpracę z rodzinami osób korzystających z Klubu.

Zajęcia w Powiatowym Klubie Samopomocy „Tor” odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00 do 19:00 na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku. Uczestnicy korzystają ze sprzętu i pracowni POW „Stacja Świdnik II”.